Welkom bij het Meldpunt bodemkwaliteit

U bevindt zich op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Op deze pagina kunt u inloggen en direct toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. U kunt ook een werk van meer dan 50 m³ schone grond aanmelden en monitoringsgegevens voor IBC-bouwstoffen registreren.

Als u grond, bagger of bouwstoffen wilt toepassen, neemt u dan contact op met uw bevoegd gezag. Medewerkers van het bevoegd gezag kunnen u informeren over de eisen die gelden op de specifieke locatie waar u grond, baggerspecie of bouwstoffen wilt toepassen. Daarnaast informeert het bevoegd gezag u over eventuele andere wettelijke vereisten die een rol spelen bij de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen (denk bijvoorbeeld aan flora- en faunawetgeving). De contactgegevens van uw bevoegd gezag vindt u in het telefoonboek.

Als u vragen heeft over het meldsysteem of inhoudelijke vragen over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen via het contactformulier van de Helpdesk Bodem of telefonisch via het Informatiepunt Leefomgeving (088 797 07 90, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Als u wilt doorgeven dat een toepassing niet wordt gemeld en/of niet correct wordt uitgevoerd, dan kunt u dat doen via het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor vragen met betrekking tot eigen werken van Rijkswaterstaat kunt u terecht bij het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoonnummer 088 – 489 00 00.

Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet doet u de meeste meldingen via het digitaal stelsel omgevingswet. Het Meldpunt bodemkwaliteit blijft daarna bestaan voor het raadplegen van oude meldingen en voor meldingen die onder het overgangsrecht vallen. Actuele informatie over deze wijziging in het meldpunt vindt u hier.


Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende downloads en links: